Goci

Gotania – region we wschodniej Polsce

Gotania to obszar we wschodniej Polsce, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą, który coraz częściej kojarzony jest z regionem hrubieszowskim - miejscem niezwykle specyficznym, łączącym przeszłość z teraźniejszością.

Swoim zasięgiem Gotania obejmuje obszar 10 gmin o po­wierzchni ponad 1500 km2 zamieszkały przez ok. 55 000 osób, w skład którego wchodzi 7 gmin z terenu powiatu hrubieszow­skiego (miasto Hrubieszów oraz gminy Dołhobyczów, Hru­bieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice), 2 gmi­ny z powiatu tomaszowskiego (Tomaszów Lubelski i Tyszow­ce) i Gmina Komarów-Osada w powiecie zamojskim. Teren podregionu Gotania leży w bezpośrednim sąsiedztwie gra­nicznej rzeki Bug, należącej do najmniej przekształconych działalnością człowieka rzek w Europie. Niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe Bugu skłoniły naukowców do  postulowania i wdrażania wszelkich możliwych form ochro­ny przyrody i krajobrazu. Na każdym etapie wędrówki kaja­kiem granicznym Bugiem możemy poznać wiele interesują­cych miejsc i miejscowości.

Dzięki licznym zbiornikom tworzącym system rzeczny Bugu jest to region urozmaicony krajobrazowo, o nieska­żonym środowisku naturalnym obfitującym w wiele rezer­watów przyrody i rzadkich w Europie gatunków fauny i flo­ry. Nieskażony klimat, szczególne walory krajobrazowe, licz­ne atrakcje kulturowe stanowią podwaliny dla powstania i rozwoju turystycznego podregionu oraz rozwoju turysty­ki kulturowej, historycznej i ekologicznej na tym obszarze. Transgraniczne położenie Gotanii i bezpośrednie sąsiedz­two Ukrainy stanowi bez wątpienia istotny element dla roz­woju społeczno-gospodarczego tego regionu.

Umożliwienie poznania historii i kultury podregionu, in­teresujących odkryć archeologicznych oraz poznanie spe­cyfiki Gotów, którzy wędrując i przemieszczając się, natra­fili pod koniec II wieku na Kotlinę Hrubieszowską. Z uwagi na dogodne warunki Goci zaadoptowali Kotlinę na swoją sie­dzibę i rozwinęli tu swoją potęgę militarną i handlową. W za­mierzeniach samorządów tworzących Gotanię, fundamen­tem rozwoju obszaru ma być odtworzenie i wykorzystanie bogatego dorobku dawnych ludów dla kreowania sukcesu i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Trafnie zdecydowano, by szeroko pojętą archeologię Gotów uznać jako podstawę dla budowania jednej z marek Regionu Lubelskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu miesię­cy Goci zrzeszeni w Masłomęckim Stowarzyszeniu „Wioska Gotów” stali się widoczną i rozpoznawalną wizytówką Lu­belszczyzny, biorąc udział w licznych akcjach promocyjnych i imprezach masowych o zasięgu krajowym i międzynarodo­wym. Od czterech lat Goci z Kotliny Hrubieszowskiej uczest­niczą w Międzynarodowym Festiwalu Antycznym „Orły nad Dunajem” organizowanym w Bułgarii. Drużyna Gotów re­prezentowała również nasz podregion na 4 Festiwalu Fun­duszy Europejskich w Warszawie oraz brała udział w Open Days Bruksela 2011 reprezentując Region Lubelski na dniach otwartych, w związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Więcej informacji o działalności Stowa­rzyszenia na stronie www.wioska-gotow.pl

Nieskażone środowisko o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i bogatych tradycjach kulturowych sprzyjających rozwojowi różnych form turystyki i agroturystyki. Wiele atrakcji naturalnych i antropogenicznych, zabytkowych obiektów, kościółki, dawne cerkwie, monastyr.

Różne formy turystyki: wędrówka szlakami i trasami turystycznymi (piesza, rowerowa, konna, narciarska), wędkarstwo, spływy kajakowe
Dla pasjonatów archeologii i wszystkich lubiących ciekawą zabawę możliwość odwiedzenia stolicy „Gotanii” Masłomęcza z główną atrakcją turystyczną – repliką Chaty Gockiej.


    

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(18) "Lubelskie atrakcje" ["meta_title"]=> string(40) "Lubelskie atrakcje Lubelskiego - Gotania" ["meta_desc"]=> string(0) "" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(8) "opr.red." ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(50.80168206869350200349799706600606441497802734375) ["lng"]=> float(23.90350341463999939151108264923095703125) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words: Lubelskie atrakcje

meta_title: Lubelskie atrakcje Lubelskiego - Gotania

meta_keys:

meta_desc:

watermark:

interesting_places:

author: opr.red.

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Lubelskie atrakcje Lubelskiego - Gotania

meta_keys:

meta_desc:

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: opr.red.

meta_desc: