google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Gotania - region we wschodniej Polsce

Lubelskie atrakcje

Gotania to obszar we wschodniej Polsce, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą, który coraz częściej kojarzony jest z regionem hrubieszowskim - miejscem niezwykle specyficznym, łączącym przeszłość z teraźniejszością.

Gotania - region we wschodniej PolsceGoci

fot. hrubieszow.pl

Swoim zasięgiem Gotania obejmuje obszar 10 gmin o po­wierzchni ponad 1500 km2 zamieszkały przez ok. 55 000 osób, w skład którego wchodzi 7 gmin z terenu powiatu hrubieszow­skiego (miasto Hrubieszów oraz gminy Dołhobyczów, Hru­bieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice), 2 gmi­ny z powiatu tomaszowskiego (Tomaszów Lubelski i Tyszow­ce) i Gmina Komarów-Osada w powiecie zamojskim. Teren podregionu Gotania leży w bezpośrednim sąsiedztwie gra­nicznej rzeki Bug, należącej do najmniej przekształconych działalnością człowieka rzek w Europie. Niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe Bugu skłoniły naukowców do  postulowania i wdrażania wszelkich możliwych form ochro­ny przyrody i krajobrazu. Na każdym etapie wędrówki kaja­kiem granicznym Bugiem możemy poznać wiele interesują­cych miejsc i miejscowości.

Dzięki licznym zbiornikom tworzącym system rzeczny Bugu jest to region urozmaicony krajobrazowo, o nieska­żonym środowisku naturalnym obfitującym w wiele rezer­watów przyrody i rzadkich w Europie gatunków fauny i flo­ry. Nieskażony klimat, szczególne walory krajobrazowe, licz­ne atrakcje kulturowe stanowią podwaliny dla powstania i rozwoju turystycznego podregionu oraz rozwoju turysty­ki kulturowej, historycznej i ekologicznej na tym obszarze. Transgraniczne położenie Gotanii i bezpośrednie sąsiedz­two Ukrainy stanowi bez wątpienia istotny element dla roz­woju społeczno-gospodarczego tego regionu.

Umożliwienie poznania historii i kultury podregionu, in­teresujących odkryć archeologicznych oraz poznanie spe­cyfiki Gotów, którzy wędrując i przemieszczając się, natra­fili pod koniec II wieku na Kotlinę Hrubieszowską. Z uwagi na dogodne warunki Goci zaadoptowali Kotlinę na swoją sie­dzibę i rozwinęli tu swoją potęgę militarną i handlową. W za­mierzeniach samorządów tworzących Gotanię, fundamen­tem rozwoju obszaru ma być odtworzenie i wykorzystanie bogatego dorobku dawnych ludów dla kreowania sukcesu i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Trafnie zdecydowano, by szeroko pojętą archeologię Gotów uznać jako podstawę dla budowania jednej z marek Regionu Lubelskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu miesię­cy Goci zrzeszeni w Masłomęckim Stowarzyszeniu „Wioska Gotów" stali się widoczną i rozpoznawalną wizytówką Lu­belszczyzny, biorąc udział w licznych akcjach promocyjnych i imprezach masowych o zasięgu krajowym i międzynarodo­wym. Od czterech lat Goci z Kotliny Hrubieszowskiej uczest­niczą w Międzynarodowym Festiwalu Antycznym „Orły nad Dunajem" organizowanym w Bułgarii. Drużyna Gotów re­prezentowała również nasz podregion na 4 Festiwalu Fun­duszy Europejskich w Warszawie oraz brała udział w Open Days Bruksela 2011 reprezentując Region Lubelski na dniach otwartych, w związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Więcej informacji o działalności Stowa­rzyszenia na stronie www.wioska-gotow.pl

Nieskażone środowisko o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i bogatych tradycjach kulturowych sprzyjających rozwojowi różnych form turystyki i agroturystyki. Wiele atrakcji naturalnych i antropogenicznych, zabytkowych obiektów, kościółki, dawne cerkwie, monastyr.

Różne formy turystyki: wędrówka szlakami i trasami turystycznymi (piesza, rowerowa, konna, narciarska), wędkarstwo, spływy kajakowe
Dla pasjonatów archeologii i wszystkich lubiących ciekawą zabawę możliwość odwiedzenia stolicy „Gotanii" Masłomęcza z główną atrakcją turystyczną - repliką Chaty Gockiej.

http://www.wioska-gotow.pl

http://www.miasto.hrubieszow.pl
    

Muzeum ma główną siedzibę w gmachu dawnego klasztoru ...

Początki Chełma sięgają wczesnego średniowiecza (VIII-X  w.), kiedy ...

Chełmskie Podziemia Kredowe to unikalny na skalę światową ...

Jeżeli chcesz, odpocząć od miejskiego zgiełku, poznać niedostępne ...

atrakcje

https://veturo.pl/article/2049/lubelskie-atrakcje-ciekawe-miejsca-gotania-wioska-gotow/