§1

Niniejszy „Regulamin Użytkownika Cyfrowej Platformy Turystycznej”, zwany dalej Regulaminem”: określa warunki korzystania z CPT veturo.pl, zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności uprawienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników, prawa i obowiązki Portalu oraz zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną..

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Portal.

§3

Portal ma na celu promocję polskiej turystyki. Zawiera oferty turystyczne, prezentacje multimedialne i audiowizualne podzielone według kategorii dopasowujących oferty według potrzeb i motywacji użytkowników. Portal przedstawia także informacje na temat bieżących wydarzeń kulturalnych, sportowych o charakterze krajowym i lokalnym.

§4

Właścicielem i administratorem Portalu jest Medialord sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Przy Agorze 11B/28.

§5

Dostęp do Portalu przez użytkowników jest bezpłatny (nie dotyczy to podmiotów rejestrujących swoje komercyjne profile).

§6

Aby otrzymać pełny dostęp do zawartych w Portalu informacji wymaga się od użytkownika rejestracji oraz logowania.

§7

Każdy zarejestrowany użytkownik portalu lub zarejestrowany podmiot występujący w roli oferenta Portalu ma prawo:

  • a) przeglądać wszystkie zawarte w nim informacje – opisy tekstowe, zdjęcia, materiały multimedialne oraz audiowizualne,
  • b) komentować oferty, zdjęcia, materiały multimedialne, audiowizualne, opisy tekstowe oraz relacje użytkowników w dostępnych działach Portalu,
  • c) oceniać oferty, zdjęcia, materiały multimedialne, audiowizualne, opisy tekstowe oraz relacje użytkowników w dostępnych działach Portalu,
  • d) zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu,
  • e) korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§8

Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§9

Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Zarejestrowanym użytkownikom oraz zarejestrowanym podmiotom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

  • a) jakiekolwiek szkody zarejestrowanego użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu,
  • b) przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu,
  • c) opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu,
  • d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • e) szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu użytkownika.

§10

Administrator ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa.

§11

Portal zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§12

Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin Użytkownika”.

§13

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§14

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§15

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Cyfrowej Platformy Turystycznej Veturo.pl