google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Regulamin konkursu

Regulamin dla uczestników konkursu na stronach internetowych Cyfrowej Platformy Turystycznej Veturo.pl

 §1 Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest MediaLord sp. z o.o. z siedzibą: Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000426688, NIP: 118-208-57-63, Regon: 146205387

§2 Czas trwania konkursu, zwycięzca konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji informacji o konkursie na stronach veturo.pl i trwa do pierwszej odnalezionej i prawidłowo zgłoszonej odpowiedzi. W konkursie wygrywa tylko jedna osoba.

§3 Zadanie konkursowe

1. Zadaniem uczestników konkursu jest odnalezienie na stronach veturo.pl wybranego - przez organizatora konkursu - artykułu, w którym opublikowana jest odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Przy odpowiedzi na zadane pytanie znajduje się przycisk, którego naciśnięcie stanowi moment zakończenia konkursu dla następnych uczestników.

3. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pojawia się informacja o wygranej oraz pola do uzupełnienia (imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, miasto, akceptacja regulaminu konkursu). Należy wypełnić wszystkie pola i nacisnąć przycisk wyślij.

4. Konkurs wygrywa tylko jedna (pierwsza) osoba, która odnajdzie prawidłową odpowiedź.

§4 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Na stronach Cyfrowej Platformy Turystycznej Veturo.pl właściciel portalu ogłasza konkurs, w którym mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkujące teren Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do konkursu dopuszcza się możliwość udziału osób niepełnoletnich bez zgody rodzica lub opiekuna. Jednak w tym przypadku, jeśli dana niepełnoletnia osoba zostanie zwyciezcą konkursu wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna do odebrania nagrody oraz dopełnienie przez rodzica lub opiekuna wszelkich formalności wynikających z odebrania nagrody wskazanych w §6 pkt. 5.

3. Osoba, które spełni wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz w treści ogłoszenia konkursowego i dokona prawidłowego zgłoszenia konkursowego, otrzymuje nagrodę konkursową.

4. Poprzez dokonanie zgłoszenia konkursowego w sposób określony w par §3 pkt.3 uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki konkursu opublikowane w treści ogłoszenia konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie.

§5 Ogłoszenie zwycięzcy konkursu, zasady otrzymania nagrody

1. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu zostanie opublikowane na stronach Cyfrowej Platformy Turystycznej veturo.pl w ciągu 2 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu na wskazany przez uczestnika adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. Zwycięzca konkursu są zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości o nabyciu prawa do nagrody, do uzupełnienia danych wskazanych w treści wiadomości.

4. W przypadku upływu 7. dniowego terminu, o którym mowa w §5 pkt. 3, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji zwycięzcy i anulowaniu konkursu.

§6 Nagroda

1. W ramach konkursu Organizator przewidział nagrodę rzeczową lub pieniężną.

2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odebrania nagrody, której wartość przekracza 760 zł brutto, jest opłacenie podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody.

3. Jeżeli nagrodą w konkursie jest kwota pieniężna to od kwoty brutto zostanie potrącony właściwy podatek, który przez Organizatora zostanie odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

4. Zwycięzcy konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5. Nie podanie danych osobowych i/lub adresowych, podanie nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez zwycięzcę konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.

§7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora , na adres elektroniczny Organizatora redakcja@medialord.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: Reklamacja – dotyczy konkursu „należy wpisać datę” w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę oraz dokładny opis reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem elektronicznym przesłanym na adres elektroniczny nadawcy najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, veturo.pl.

2. Na życzenie uczestnika konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

4. Dane osobowe zwycięzcy konkursu, tj. imię, nazwisko, adres, będą przetwarzane przez Organizatora konkursu wyłącznie w celu opublikowania wyników konkursu, o którym mowa w §5 pkt. 1 oraz przekazania zwycięzcy nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie lub odbiór nagrody. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby Medialord sp. z o.o., ul. Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją konkursu.

5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.veturo.pl co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

 

 

 

 

 

https://veturo.pl/regulamin-contest/